Přejít na navigaci

Deklarace 2012

 • Datum: 16.3.2012 v 14:11,
 • Přidat komentář
 • Nabyla jsem dojmu, že tento text je natolik závažný, že patří na titulní stránku našich webových stránek. 

  DEKLARACE 2012            

  Vedeni upřímnou snahou o právní narovnání zločinů komunismu a odčinění nesmírného utrpení, které postihlo miliony občanů v totalitních komunistických režimech, žádáme zákonodárné sbory těchto zemí a orgány Evropské unie, aby přijaly účinné právní normy, které by umožnily spravedlivé potrestání komunistických zločinců a zrušení všech výhod, které dosud užívají.                                    Iniciativa „Právní narovnání zločinů komunismu“

  Deklarace 2012 byla přijata dne 17. ledna 2012 za přítomnosti velvyslanců (nebo jejich zástupců) evropských zemí, spadajících do bývalé oblasti sovětského komunistického vlivu. Odezva na Deklaraci 2012 bude s nimi hodnocena 17. dubna 2012 i při dalších společných poradách.

  Signatáři ke dni 17.1.2012:

  Akademický klub 48 Brno

  Asociace soukromého zemědělství České republiky

  CAROLINUM — Spolek absolventů a přátel Univerzity Karlovy

  Český svaz technických praporů

  Dcery 50. let

  Klub Dr. Milady Horákové

  Konfederace politických vězňů České republiky

  Křesťanské akademické fórum Praha

  Orel

  Pražský akademický klub 48

  Sdružení křesťanských seniorů

  Společnost Antonína Švehly

  Společnost Edvarda Beneše

  Svaz občanské sebeobrany České republiky

  Svaz PTP-VTNP České republiky

  Svaz vlastníků půdy

  Umění bez bariér

Další signatáři Deklarace jsou vítáni; připojit se můžete zasláním e-mailu s textem „Připojujeme se k Deklaraci 2012: název organizace, adresa, jméno statutárního zástupce“na e-mailovou adresu jar.muller@seznam.cz. Informace o iniciativě „Právní narovnání zločinů komunismu“ jsou rovněž na webových stránkách:  http://www.dcery.cz, Právní narovnání a http://www.menetekel.cz, Spolupracující organizace a instituce. Iniciativa „Právní narovnání zločinů komunismu“.

DECLARATION  2012            

Driven by a sincere effort to achieve legal redress for the crimes of communism and redeem the immense suffering that affected millions of citizens under totalitarian communist regimes, we request the legislative bodies of these countries and the authorities of the European Union to adopt effective legal norms that will allow just punishment of communist criminals and abolition of all benefits they  still enjoy. Initiative “Legal settlement of the crimes of communism“

The Declaration 2012 was adopted on 17 January, 2012 in the presence of Ambassadors (or their representatives) of European countries belonging to the former region of Soviet communist influence. The response to the Declaration 2012 will be evaluated together with them on 17 April, 2012 and at joint meetings thereafter. Signatories as of 17 January, 2012:

Akademický klub 48 Brno (Academic club 48 Brno), CZ

Asociace soukromého zemědělství České republiky (Association of private farmers in the Czech Republic), CZ

CAROLINUM — Spolek absolventů a přátel Univerzity Karlovy (CAROLINUM — society of alumni and friends of the Charles University), CZ

Český svaz technických praporů (Czech association of  technical units), CZ

Dcery 50. Let (Enemy’s daughters), CZ

Klub Dr. Milady Horákové (Milada Horáková club), CZ

Konfederace politických vězňů České republiky (Confederation of political prisoners of the Czech Republic), CZ

Křesťanské akademické fórum Praha (Christian academic forum Prague), CZ

Orel (Eagle), CZ

Pražský akademický klub 48 (Prague academic club 48), CZ

Sdružení křesťanských seniorů (Association of Christian seniors), CZ

Společnost Antonína Švehly (Antonín Švehla society), CZ

Společnost Edvarda Beneše (Edvard Beneš society), CZ

Svaz občanské sebeobrany České republiky (Association for civic self-defence, Czech Republic), CZ

Svaz PTP-VTNP České republiky (Association of the auxiliary technical units — military forced labour camps), CZ

Svaz vlastníků půdy (Association of landowners), CZ

Umění bez bariér (Art without barriers), CZ

Further signatories are welcome to join the Declaration by sending an e-mail with the text

We support the Declaration 2012: name of the organisation, address, name of the statutory representative“ to the e-mail address jar.muller@seznam.cz. Information about the initiative „Legal settlement of the crimes of communism“ (in Czech) is available on the web sites http://www.dcery.cz, Právní narovnání and http://www.menetekel.cz, Spolupracující organizace a instituce. Iniciativa „Právní narovnání zločinů komunismu“.