Přejít na navigaci

Kdo jsme

Tisk

Jsme dcery politických vězňů z 50. let.

Některé z nás se zúčastnily výzkumu psychologických vlivů na děti v rodinách pronásledovaných komunistickým režimem. Bylo nás původně dvanáct (v roce 1999).Tak vznikla skupina žen, nás Dcer, která se postupem času rozrostla až na šedesát členek (2008). Scházíme se dvakrát ročně, z mnohých z nás se staly přítelkyně.

Proč si říkáme Dcery, i když jsme maminky a babičky?

Spojují nás životní příběhy, které jsme zatím neměly možnost vyprávět. Seznamování a podávání osobních svědectví, určené především pro mladou generaci, o dopadu nástupu komunismu na prostředí a život rodin, kde převážně jeden z rodičů s touto komunistickou ideologií nesouhlasil a proti této ideologii se postavil různými formami protestu a boje. Za své postoje byl potrestán nejen on dlouholetým vězněním, ale i celá jeho rodina. Ve školách se neučí o psychologických vlivech teroru na českou společnost, jehož následky jsou u nás dodnes. Například nedůvěra jednoho Čecha k druhému (viz odborná literatura). Náš cíl je poučit příští generace, aby se stejný teror v naší zemi už nikdy neopakoval.

Čemu se věnujeme?

Účastníme se besed na středních školách v rámci projektu organizace Člověka v tísni „Jeden svět do škol — sekce Bezpráví“. Naše příběhy lze nalézt v archivu Českého rozhlasu 6 v cyklu Pamětníci www.rozhlas.cz/radionaprani/archiv, na našich webových stránkách www.dcery.cz. Podílely jsme se na dokumentárním cyklu „Děti 50. let“, který byl vyroben v koprodukci České televize, Sunfilms a FAMU. Spolupracujeme na bakalářských a diplomových pracích studentů. Jeden z cílů, který jsme si vetkly do našeho nepsaného kréda, je rozšiřovat příběhy o zkušenostech s totalitou. Chceme navštěvovat (a navštěvujeme) školy všech stupňů, od základních po vysoké. Osvětově působíme v rámci výuky novodobé historie a občanské nauky na žáky a studenty. Forem využíváme rozličných (viz naše články na webu). Presentace, diskuse, filmy s tematikou např. 50. let 20. století. Máme zájem podpořit studenty při hledání materiálů pro seminární práce z oblasti psychologických dopadů, historických konsekvencí či jinak zadaných prací z doby 1948—1989. Jsme ochotny přispět radou. Pro aktivity takového druhu hledáme ve školách učitele, kteří mají zájem zařadit do školních osnov výše uvedenou problematiku.

Některé Dcery jsou členkami Konfederace politických vězňů České republiky.

Navázaly jsme spolupráci s Ústavem pro soudobé dějiny, sekcí orální historie.

V důsledku legislativních změn byla ke dni 1.1.2014 změněna právní forma Občanské sdružení Dcery 50. let na právní formu Spolek Dcery 50. let

Datum zápisu: 1.1.2014

Spisová značka: L 18941 vedená u Městského soudu v Praze

Sídlo: Přistoupim čp.99, 28201

IČO: 227 38 207

Právní forma: Spolek

Název nejvyššího orgánu: Valná hromada

Statutární orgán: rada, počet členů: 5

Kontrolní orgán: revizní komise, počet členů: 3

Stanovy spolku Dcery 50. let

I. Název spolku: Spolek Dcery 50. let

II. Sídlo spolku: Kodicilova 258/6, 108 00 Praha 10 — Malešice

III. Účel spolku:

Motto: Kdo zmapuje svou minulost, kontroluje a řídí i svou budoucnost. 

Spolek Dcery 50. let usiluje o zdokumentování a uveřejnění dílčích úseků dějin padesátých let minulého století.

Náplň práce:

- Zachycování příběhů dětí, jejichž rodiče byli persekvováni na základě komunistického práva, stalinských doktrín, apod. Příběhy v psané podobě nebo ve formě audio či audiovisuální nahrávky poskytovat k dalšímu, především výukovému a studijnímu využití.

- Finanční podpora projektů, které povedou k publikaci příběhů Dcer jak v psané podobě, tak ve formě audio či audiovisuálního výstupu.

- Návštěvy škol všech stupňů a osvětové působení v rámci výuky novodobé historie, občanské nauky a konsultace.  

- Vedení webových stránek www.dcery.cz, nebo jejich anglické verze http://www.enemysdaughters.com/, na nichž se některé příběhy objeví a na nichž bude k dispozici i prostor k diskusi na téma zkušenosti s totalitními režimy.                                                                              

- Získávání zdrojů pro činnost,pořádání kulturních a společenských akcí, pořádání přátelských a informativních setkání, poskytování informací o činnosti a životě spolku, vydávání informačních a jiných materiálů, popularizace významných výsledků činnosti členek spolku, spolupráce s různými vědeckými, odbornými a kulturními společnostmi a s obdobnými sdruženími a spolky v zahraničí.

IV. Vznik a zánik členství, práva a povinnosti členů  

Členem spolku může být pouze osoba, která nikdy nebyla členem komunistické strany, jejíž/jehož alespoň jeden z rodičů nebo prarodičů byl z politických důvodů pronásledován či vězněn v období totality, tj. v období od 25. února 1948 do 1. prosince 1989, byl účasten rehabilitace, jeho odsuzující rozsudek byl zrušen nebo v obnoveném procesu byl zproštěn obžaloby a nikdy nebyl členem komunistické strany.

Členství nepřechází na právního zástupce člena.

Vznik členství  

- na základě písemné přihlášky doložené odsuzujícím rozsudkem příslušného rodiče, rozhodnutím o jeho účasti na rehabilitaci, zrušujícím rozsudkem nebo rozsudkem o zproštěníobžaloby a čestným prohlášením o tom, že žadatelka o členství ve sdružení ani její rodiče nikdy nebyli členy komunistické strany.

- o přijetí rozhodne rada spolku                                                                              

Povinnosti člena

 - napomáhat uskutečňování poslání spolku, dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku a platit členské příspěvky minimálně ve výši 100,— Kč od r. 2015.                                                                                                                                       

Člen/ka je oprávněna

 • podílet se na činnosti sdružení                                                                                                          

 • být informována o všech závažných skutečnostech souvisejících s jeho činností,                                

 • podávat připomínky, návrhy a stížnosti,                                                                                                

 • volit a být volena do orgánů spolku.                                                                                                     

  Zánik členství                                                                                                                                         

  - úmrtím                                                                                                                                             

  - doručením písemného oznámení o vystoupení člena předsedkyni/dovi,                                                                                

  - vyloučením na základě rozhodnutí valné hromady,                                                                             

  - nezaplacením členských příspěvků po dobu dvou let.

  Jmenný seznam členů spolku je veřejný a je přístupný na internetových stránkách spolku.

  Zápis a výmazy v tomto seznamu provádí redaktorka při vzniku a zániku členství.

  V. Orgány spolku

  a) valná hromada,                            

  b) rada spolku                                                                                                                           

  c) předsedkyně, místopředsedkyně, hospodářka, 

  d) revizní komise

  Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku a tvoří ji všechny členky spolku.                           

  Valnou hromadu (dále jen Vh), svolává rada spolku podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Rada svolá Vh vždy, když o to požádá nejméně třetina členek spolku. Místo, datum a dobu jejího konání a program jednání rada uveřejní na webové stránce www.dcery.cz a současně e-mailem nebo poštou rozešle všem členům písemnou pozvánku tak, aby ji obdržely nejméně 15 dní před stanoveným dnem.                                                                                                                                            

  Nesejde-li se v určenou hodinu nejméně polovina členek, koná se na témže místě o půl hodiny později schůze další, která je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných,

  smí však jednat pouze o záležitostech, které byly na programu při svolání Vh. Člen/ka může písemným zmocněním svůj hlas delegovat na jinou účastnici, ta pak hlasuje i za ni, jedna delegátka smí převzít nejvýše dvě taková zmocnění.

  Valná hromada zejména:                                                                                                                     

  schvaluje cíle a náplň práce spolku pro příslušné období, výroční zprávu spolku, rozpočet a roční uzávěrku hospodaření, rozhoduje o zrušení řádného členství, o změnách

  a výkladu stanov, o počtu členek rady tak, aby byl vždy lichý počet, o stanovení a výši členského poplatku, či o jeho zrušení, třípětinovou většinou o odvolání rady nebo její předsedkyně/da.

  V případě vážného porušení stanov a o zrušení spolku, projednává volné návrhy písemně podané nejpozději do zahájení schůze.   

Jednou za čtyři roky volí na čtyřleté funkční období stanovený počet členek rady, tři náhradnice, hospodářku, a tři členy revizní komise — přímou volbou nebo per rollam dle volební směrnice.  

Rada spolku:

Rada řídí a koordinuje činnost spolku v období mezi valnými hromadami.

Radu tvoří pět členek.

Svolává ji její předsedkyně případně místopředsedkyně a to nejméně dvakrát za rok.

Usnášeníschopná je, je-li přítomna nadpoloviční většina jejich zvolených členek, rozhoduje

prostou většinou. Rozhoduje zejména o:

a) pořádání jednotlivých akcí — seminářů, výstav apod.                                                                           

b) získávání a publikaci údajů o komunismem pronásledovaných členkách a jejich rodinách              

c) spolupráci s jinými demokratickými spolky                                                                                         

d) přijímání nových členů/nek                                                                                                                           

e) povolávání řádně zvolených náhradnic k výkonu funkce (v případě rezignace členky rady)                    

f) průběžném čerpání rozpočtu schváleného Vh.                                                                                                            

g) výdajích překračujících 20.000,— Kč                                                                                                    

h) připravuje rozpočet na další kalendářní rok

ch) svolává Vh                                                                                                                                          

i) připravuje podklady pro jednání a rozhodování Vh                                                                               

j) každoročně předkládá Vh zprávu o své činnosti, zprávu o hospodaření a uzávěrku

k) připravuje pro Vh návrh na vyloučení členky/a, který závažně porušil/a povinnosti vyplývající z členství

l)  volí ze svých členek předsedkyni a místopředsedkyni,                                                                       

m) zpracovává podklady pro rozhodnutí VH,

K plnění jednotlivých úkolů může rada sestavovat odborné komise a pracovní skupiny.

V případě potřeby může kooptovat své další členy s hlasem poradním

Předsedkyně:

Řídí činnost spolku v období mezi Vh

a) připravuje podklady pro jednání rady

b) zodpovídá za plnění rozhodnutí

c) ve spolupráci s hospodářkou dbá na řádné hospodaření sdružení a vedení účetní evidence

d) schvaluje výdaje do výše 20.000 Kč

Jako statutární zástupce sdružení jedná a zavazuje se za něj 

Místopředsedkyně:

a) zastupuje předsedkyni v případě potřeby po dobu nemoci nebo dlouhodobé nepřítomnosti

b) vede evidenci a adresář členek, které nejsou veřejnosti přístupné, provádí zápisy

    a výmazy při vzniku a zániku členství,

c) vzdá-li se předsedkyně funkce, nastupuje na její místo a po doplnění rady řídí volbu nové místopředsedkyně, tu pak potvrzuje nejbližší Vh. 

Hospodářka:                                                                                                                            

a)pečuje o řádné hospodaření se spolkovými peněžními prostředky

b) vede účetnictví (podle zákona o účetnictví)

c) zajišťuje úhradu faktur a vyplácí stanovené částky v hotovosti

d) pravidelně podává zprávu o stavu účtu a pokladny schůzi rady

e) předkládá revizní komisi na požádání a nejméně jednou za rok ke kontrole účetnictví

     a účetní doklady

f) zpracovává roční účetní uzávěrku a zprávu o hospodaření.

g) podává daňové přiznání příslušnému finančnímu úřadu

Revizní komise:

Reviduje veškeré hospodaření spolku

Do revizní komise jsou voleny tři členky.

a) ze svého středu si zvolí předsedkyni a místopředsedkyni

b)předsedkyně se zúčastňuje zasedání rady a informuje ji o činnosti komise

c) v případě zjištění závad uvědomí neprodleně předsedkyni rady, ta je pak povinna zjednat nápravu a ve stanovené lhůtě (zpravidla 30 denní) podat revizní komisi zprávu

d) navrhuje VH udělení absolutoria pro odstupující radu

e) pokud některá z členek komise nemůže dále vykonávat svou funkci, revizní komise svůj počet doplní kooptací jiné členky sdružení (náhradnici),

f) členství v revizní komisi je neslučitelné s výkonem funkce v jiném orgánu spolku.

VI. Jmění spolku:                                                                                                                    

Vzniká zejména z členských příspěvků, příspěvků, darů a grantů právnických i fyzických osob,

příjmů z vlastní činnosti výnosů majetku.

Za hospodaření sdružení odpovídá rada a každoročně podává ke schválení Vh zprávu

o hospodaření, účetní uzávěrku a rozpočet na příští rok.

VII. Zánik spolku:

Spolek zaniká:

1. dobrovolným rozhodnutím Vh, přijatým třípětinovou většinou hlasů přítomných,                                                                                                                                 

2. sloučením s jiným spolkem se souhlasem Vh                                                                                    

3. zásahem oprávněného správního orgánu.                                                                                        

4. přijetím usnesení VH prostou většinou rozhodne o vypořádání majetku a závazků spolku.                                                                                                                                                    

5. Zanikne-li sdružení jinak nebo neučiní-li Vh majetková opatření, likvidační zůstatek bude bezplatně převeden jinému spolku neziskového charakteru, jehož cíle jsou blízké cílům spolku.

VIII. Závěrečné ustanovení:

Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem schválení Valnou hromadou konané dne 25. října 2014

V Praze dne 25. října 2014

Zapsala: V. Soyková                                                               

Ověřila: M. Janalíková  

Číslo účtu: 1002569035/2700  UniCredit Bank 

*******************************************************************